jack Beginner

  • Member since Mar 18th 2007
  • Last Activity:
Map Entry
no
Profile Hits
176
  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ oại tốt.


    Đan dược sư khác nhau, đan dược luyện ra đương nhiên cũng có hiệu quả khác nhau, cho nên, cùng một loại đan dược cũng có phân thành tốt xấu.


    Loại hoàn chỉnh, loại xuất sắc, loại tốt, loại hợp tiêu chuẩn và loại không đạt tiêu chuẩn là cấp độ tốt xấu của một loại đan dược. Loại hoàn chỉnh là loại đan dược hoàn hảo vô khuyết, có thể phát huy một trăm phần trăm dược lực. Loại xuất sắc có thể phát huy chín mươi phần trăm dược lực, loại tốt có thể phát huy tám mươi phần trăm dược lực, loại đủ tiêu chuẩn phát huy sáu mươi phần trăm dược lực, loại không đủ tiêu chuẩn, phát huy dưới sáu